ลูกค้าของเรา

เราภูมิใจท่ีจะนําเสนอลูกค้าของเรา ซึ่งก็ต่าง
ประสบความสําเร็จจากการใช้ระบบ Pojjaman
ที่ช่วยให้ธุรกิจของผู้รับเหมา เป็นไปตามแผนที่วางไว้
และน้ีคือส่วนหนึ่งของลูกค้าที่เราภาคภูมิใจนําเสนอ

ทุกความสำเร็จของลูกค้า

คือความภาคภูมิใจของเรา

เราให้ความสำคัญกับลูกค้า
และทุกความสำเร็จของทุกท่าน

Slider
เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วยพจมาน2

คุณธนูศักดิ์ อุ่นชาติ
ผู้บริหารบริษัท บุเรงฤทธ จำกัด (จังหวัดลำปาง)

ผู้รับเหมายุคใหม่
กล้าเปลี่ยนเพื่ออนาคต

คุณ สุพพตา ธีมากร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี.เอ อินทีเกรชั่น จำกัด

บริหารงานโดนใจ
"ทุก Gen"
ด้วย พจมาน2

คุณ ปภัชกร เจริญจิตร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลือกพจมาน
เพื่อระบบที่ดีกว่า

คุณสุวรรณี พลกล้า - รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
คุณสุภาวดี หวังมั่น - ฝ่ายบัญชี

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider