Slider

ทีม Implement จะดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกว่าลูกค้าจะสามารถขึ้นระบบได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะทำการวิเคราะห์ระบบและวิธีการทำงานของลูกค้า แล้วนำข้อมูลมากำหนดรูปแบบ และวางแผนการทำงานต่อไป

Implementation Team
Slider