เรื่องราวที่ประสบความสำเร็จของผู้รับเหมา
ที่นำซอฟต์แวร์ของเราไปใช้

โครงดารอสังหาฯมากมายพร้อมนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้กับองค์กร

ผู้จัดจำหน่ายประสบความสำเร็จกับการนำ
ซอฟต์แวร์มาช่วยบริหารงานอย่างมากมาย